Dwarf Spotted Grouper

Dwarf spotted grouper

A timid grouper in Polynesia called dwarf spotted grouper. italian name: Cernia nana punteggiata scientific name: Epinephelus merra english name: Dwarf spotted grouper