Corn Flakes

Corn flakes

Corn flakes on white. isolated. tasty.